Vad är grundförstärkning och lyft av byggnader

Även i de fall då en grundläggning har utförts fackmannamässigt så kan det uppstå oväntade sättningar, bland annat på grund av grundvattensänkningar, inre erosioner med anledning av flödande grundvattten eller vibrationer i omgivningen. Man kan märka detta genom till exempel sprickor i väggar eller grundmurar. Man bör åtgärda sättningar eftersom det annars finns risk att skadorna blir större och slutligen så omfattande att det kan bli farligt att vistas i byggnaden som då måste rivas.

Sättningsskador på hus är komplicerade och kostnadskrävande att åtgärda eftersom man måste in under huset. De vanligaste alternativen för att åtgärda sättningar är genom pålning eller geopolymer.

Pålning innebär att man slår pålar intill huset, varpå man trär in balkar som man lägger över husets vikt på.

Vad är geopolymer? Geopolymer kan man använda för att lyfta tillbaka ett hus till ursprungsläge och trycka samman sprickorna. Man injekterar, dvs. sprutar in, geopolymer i jorden under huset och den fyller upp hålrummet i jorden och/eller pressar jorden samman och undan vilket gör att jorden blir fastare och markytan och huset lyfts. Därefter fixar man till ytskikten så att sprickorna inte längre syns.

Geopolymer är en än så länge relativt ny metod, vilket innebär att det är få konsulter som har kunskap om vad faktiskt kan åtgärda med geopolymer. Hansson & Co är en av få konsulter med erfarenhet av att projektera geopolymer genom sitt täta samarbete med geopolymerföretaget Stabtech, där han är involverad som tekniker och metodutvecklare. Metoden är på stark frammarsch.

Det är viktigt att man väljer rätt metod för att åtgärda sättningsskador på hus och det kan krävas en geoteknisk utredning för att komma fram till det. Hansson & Co kan ta dig genom hela processen.

Frågor? Skicka in dina uppgifter så återkommer vi