Vad är spont

Spont är en stödkonstruktion som används när man måste utföra djupa schakter med byggnader intill som inte får störas av schakten. När man använder sig av spont vill man arbeta så kostnadseffektivt som möjligt – sponten ska klara den last den ska bära men inte mer än så eftersom den då blir för dyr.

Vidare bör sponten vara lätt att utföra och eftersom det alltid händer oväntade saker med sponter bör man ha en erfaren spontkonstruktör som efter hand kan anpassa sponten snabbt, säkert och korrekt.

Hansson & Co kan hjälpa dig genom hela processen, från dimensionering i tidigt skede till rådgivning av utförande på plats, med såväl mindre sponter som stora. Hansson & Co har erfarenhet av att arbeta med sponter i alla projektskeden från förslagshandling till bygghandling och i slutändan rådgivning till platsledningen. Hansson & Co har också mycket erfarenhet av att hjälpa entreprenörer i anbudsfasen där det gäller att vara ett strå vassare och hitta den mest optimerade konstruktionen.
Hansson & Co har också erfarenhet av att projektera och dimensionera permanenta stödkonstruktioner såsom sponter, spontkajer, stödmurar, geonätsväggar med mera.

Frågor? Skicka in dina uppgifter så återkommer vi